logo

”Forsynings-sikkerheds-afgiften” via Facebook

Vi har fra DSF´s bestyrelses side besluttet at bakke om et initiativ fra Dansk Skovforening omkring udbredelse af kendskabet til ”Forsynings-sikkerheds-afgiften” via Facebook. Derfor får du her lidt information og et link til den omtalte side.

Mvh Bjarne Kallehauge

 


Følgende støtter initiativet:
Poul Henning Sejthen, Biobrændselsforeningen
Kjeld Vang, DAPO
Mikkel Mørch og Knud Svinding, Danske Træindustrier
Bjarne Kallehauge, Dansk Skoventreprenør Forening
Svend Christensen og Torben Bille Brahe, Skovdyrkerforeningerne
Michael Glud, HedeDanmark


Tak fordi I støtter op om Facebooksiden Stop brændeafgiften - Det er en vigtigt støtte!

Stop brændeafgiften har fortsat brug for jeres hjælp:

SPRED KENDSKABET til Stop brændeafgiften

Siden har fået en flyvende start med over 1000 synes-godt-om-tilkendegivelser på de første to dage. Det er vigtigt at siden får så mange "synes-godt-om"-tilkendegivelser som muligt. Derfor opfordrer vi jer til:

 

 • Løbende at nævne Stop brændeafgiften i jeres kommunikationskanaler som nyhedsbreve, hjemmesider, e-mail signaturer, pressemeddelelser m.v.
 • At opfordre jeres medlemmer, samarbejdspartnere og kunder m.fl. til at gøre det samme.

 

Historier til Stop brændeafgiften

Hvis I har historier, som I mener er egnede til poste på siden, så send dem til os: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

En velegnet historie handler om en negativ konsekvens ved afgift på brænde som:

 • rammer Hr og Fru Danmark.
 • rammer virksomheder, fx i form af tabte arbejdspladser eller bureaukratisk vanvid

Vi har brug for alle former for historier til at holde gryden i kog på siden. Derfor vil vi også begynde at lægge bløde historier på som ikke nødvendigvis har med en afgift på brænde af gøre. Det kan være billeder, videoer, fakta eller historier om brænde. Fx en video om Top-Down optænding eller et foto af en flot brændestak.

Vi vil dog ikke lægge historier på om kompromisløsninger som fx en skorstensafgift. Dels for ikke at støje på det overordnede budskab (at vi slet ikke vil have afgift på brændefyring), dels for at sikre at vi alle fortsat er enige i sidens budskab.


Andet

Har I ideer til tiltag imod afgift på brænde, på Facebook eller andre steder, så del endelig med os.

Vi kæmper hårdt og på mange fronter imod brændeafgiften her i Skovforeningen. Det er lykkedes at få hul i gennem til Pengemagasinet på DR som laver 24 minutter om brændeafgiften efter TV-Avisen onsdag 2. oktober. De er i gang med research og optagelser nu.

Forsat god kamp.

De bedste hilsner

Martin Einfeldt og Alex Møllbach

Skovskolens 50 års jubilæum

 

DSF var med ved markeringen af Skovskolens 50 års jubilæum.

Dansk Skoventreprenør Forening var, sammen med nogle få udvalgte andre, i anledning af Skovskolens 50 års jubilæum, indbudt til at deltage i et program, der præsenterede en håndfuld tiltag, som skal være med til at fremtidssikre Skovskolens udvikling.

Åbningen af jubilæumsarrangementet blev markeret ved taler af blandt andre Miljøminister Ida Auken, hvis søn Niels, bad om svar på hvor skoven kommer fra. Miljøministeren plantede også et Skovfoged æbletræ på plænen for at markere jubilæet og det faktum at skovfogeduddannelsen er 100 år gammel!

 

1 2

Miljøminister Ida Auken

Ida Auken og søn planter æbletræ

 

Villum Fonden har bevilget penge til at bygge en ny undervisningsbygning, som dekan John Renner Hansen tog første spadestik til.

Trygfonden har bevilget penge til bygning af et Skovparkour-anlæg i Friluftslaboratoriet, som blev åbnet ved en tale af Hillerøds Borgmester Kirsten Jensen

 

3 4

Skovparkour

Hillerøds Borgmester Kirsten Jensen

 

Københavns Universitets første solcelleanlæg på 500m2, anbragt på taget af Skovskolens maskinhal, blev indviet ved en tale af Servicechef Ole Quist Jensen og Sling-studerende Niels Bergstein

 

5 6

Ole Quist Jensen

Arrangementet afsluttedes med en
tapas-buffet i auditoriet.

Download her

DSF's høringssvar forsyningssikkerhedsafgiften

Skatteministeriet
Nicolai Eigtveds Gade 28, 1402 Kbh. K
Kaj Ramsløv Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Mette K. Graversen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
              den 02.09.2013

 

Høringssvar vedr. Forsyningssikkerhedsafgiften  - journalnr. 13-0076486

Det fremsatte lovforslag om forsyningssikkerhedsafgift vil i særlig grad ramme skoventreprenørbranchen og koste produktionsarbejdspladser i kraft af, at en meget stor del af skoventreprenørernes nuværende produktion af brænde og flis til det private marked vil blive urentabel og dermed ophøre.

Administrationen af afgiften bliver desuden så kompleks, at mange alene af den grund vil afholde sig fra at beskæftige sig med hele dette erhvervsområde, som dermed ikke længere udnyttes, hvilket bliver til skade for både natur, miljø og samfund.

Forslaget medfører, at alle træbaserede produkter, som uanset tiltænkt anvendelse kan bruges som brændsel, skal belægges med afgift. Det vil medføre, at produkter, der ikke bruges til brændsel, også vil blive belastet med både ekstra administration, samt en væsentlig højere pris. Det vil uvilkårligt medføre, at slutbrugeren ikke længere ser træbaserede produkter som et naturligt valg, men fremover vil vælge at bruge kemi til ukrudtsbekæmpelse frem for dækflis, vælge importeret trykimprægneret træ til haveudsmykning og sidst, men ikke mindst, bruge alt muligt andet end rent træ til brændsel! Dette vil naturligvis betyde, at i og med at der vil ske en stor stigning i afbrænding af affaldstræ og andre brændbare materialer, vil udledningen af blandt andet dioxin og andre skadelige stoffer til atmosfæren stige kraftigt!

Det er i lovudkastet foreslået, at afgiften skal beregnes ud fra GJ-indholdet i det omfattede produkt. Det eneste sted i hele træbranchen, hvor man nøjagtig kender indholdet af GJ pr ton, er flis leveret til varmeværker. Her vejes læsset ved levering, der udtages vandprøver og ud fra disse tal kan GJ-indholdet pr ton beregnes. På nær førnævnte, samt træpiller og briketter, så bliver alle andre træbaserede brændsler handlet efter rumfang. GJ-indholdet variere utroligt meget fra produkt til produkt som følge af, at der er stor variation i de enkelte træarters tørstofindhold, samt at der er stor forskel på, hvilken enhed at produktet handles i. For brændes vedkommende handles det både i m3, rum-meter, skovrum-meter, kassemeter og stablet rum-meter. Alle har forskelligt indhold af træ og dermed også forskelligt indhold af GJ. Flis handles i rummeter, men her er der også stor variation i GJ-indholdet i og med, at der er forskel på, om flisen er grov eller fin, om den er hugget med tromlehugger eller skivehugger eller om den er soldet eller ikke soldet.

Det er derfor umuligt at fastlægge, hvad afgiften skal beregnes af, eftersom det grundlæggende produkt ikke er ensartet. Den ændrede skovdrift, hvor den legale del af det private marked må forventes at forsvinde, vil medføre, at der på sigt kun bliver varmeværkerne til at aftage skovenes biomasse. Dette vil uvilkårligt medføre en lavere indtjening til skovejerne, og da produktionsomkostningerne vil stige fremover, vil det medføre et mindre udbud med det resultat, at varmeværkerne vil være nødsaget til at importere flis/råtræ af mere eller mindre tvivlsom oprindelse.

Vi kan kun på det kraftigste opfordre til at undlade at afgiftsbelægge træprodukter i den i lovforslaget foreslåede form, da det vil have store negative konsekvenser for såvel producenter som forbrugere og sidst men ikke mindst for hele samfundet og vores miljø.

Det ønskede afgiftsprovenu og adfærdsændring på energiområdet, vil kunne opnås meget nemmere ved, at alle betaler en rumafgift i forhold til m2, opvarmningskilder og husets energiklasse.

Dansk Skoventreprenør Forening står gerne til rådighed med uddybende svar på spørgsmål.

Med venlig hilsen
Dansk Skoventreprenør Forening 

Bjarne Kallehauge
Formand

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tlf.: 4033 9497

Forsyningssikkerhedsafgiften er i høring

Nu er forsyningssikkerhedsafgiften sendt til høring. Se den på nedennævnte link. Jeg har desuden indsat link fra Dansk Skovforening og fra brændselsforeningen.

Min umiddelbare gennemlæsning lugter det af forbrugsregulering og at VE brændsel ( VE= vedvarende energi ) ikke må blive for godt i forhold til vindenergi samt at statskassen skal have nogle indtægter til at erstatte de afgifter, der forsvinder med oliens udfasning.

http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/16969

http://www.skovforeningen.dk/site/nyheder/2019/

http://www.biobraendselsforeningen.dk/page5.html

 

En ulykke kommer ikke alene

I oplægget om CO2 er der foreslået at afgiftsfritagelsen på dieselafgift til land- og skovbrug skal ophøre samtidig med at den nuværende afgift skal øges med 40 øre.

 

Hede Danmark er med i debatten!

http://www.hededanmark.dk/Nyheder-og-presse.8294/Afgift-p%C3%A5-br%C3%A6nde-er-helt-ude-i-skoven.399.aspx

 

Deltag i debatten

Vi er meget åbne for en debat om denne afgift, så skriv eller ring endelig til formanden eller et bestyrelsesmedlem

Vejning af grot

Ny artikel fra Sveaskog om deres erfaringer med vejning af grot.

Læs mere her

Nåletræ truet af udrydning

30 % af klodens nåletræer er truet af udrydning

Læs mere her

Millioner er klar til naturen i skovene

Ny tilskudsordning til mere naturvenlig skovdrift i Natura 2000-områder og tre tidligere ordninger er på plads med i alt 52 mio. kr.

 • Tilskud til skovejere i Natura 2000-områder
 • Tilskud til grøn driftsplan
 • Tilskud til særlig drift
 • Tilskud til foryngelse

Se om ordningen her

Ny PEFC skovstandard klar til brug

Selv om den nyreviderede PEFC skovstandard mangler endelig godkendelse, forventes den taget i brug ved certificeringer efter 1. juni 2013, hvilket skoventreprenører i certificeret skov skal være opmærksomme på.
Blandt ændringerne kan fremhæves, at de faste grænser for renafdrift er ophævet; der bliver større metodefrihed; reduceret areal med intensiv drift til max 15 %  af arealet på certificerede ejendomme; kravet om min. 5 pct. urørt skov er ændret til 7,5 pct. biodiversitetsskov.


Omkring uddannelse af ansatte er dett

e gjort mere præcist omkring pligten til at alle ansatte har de fornødne kvalifikationer til at varetage deres arbejdsopgaver kvalificeret og sikkert. Herunder sikre nødvendig efteruddannelse til at gennemføre en bæredygtig skovdrift.
Dokumentations- og registreringskravene er også specificeret mere præcist.


Detaljeret information om den nye PEFC skovstandard finder du her

PEFC vil afholde et seminar om den nye standard på et senere tidspunkt i år.

EG maj 2013

Naturstyrelsen går i tæt dialog med sine leverandører - bl.a. om smørerolie

Naturstyrelsen har oprettet en blog, hvor de lægger op til debat om krav til smøreolier anvendt på skovmaskiner i Naturstyrelsens skove. Et aktuelt emne nu hvor Styrelsen indskærper kravene over for sine entreprenører.
En blog er en hjemmeside, hvor man kan tilmelde sig og deltage i eller følge debatten, der skabes ved korte indlæg.

Se mere om Miljø- og Naturstyrelsens  synspunkter her
Du kan tilmelde dig på blog’en nederst på siden

Konference: Skovbruget som energileverandør

Et af de mest markante træk i de senere års samfundsudvikling har været den brede politiske satsning på vedvarende energi. I skovbruget har udviklingen været tilsvarende markant og produktion af flis har flyttet sig fra at være en bifangst i plantageskovbruget til at være en vigtig og integreret del af skovproduktionen overalt i landet.

Hermed er scenen sat for Skovdyrkerne Vestjyllands mini-konference, hvor vi retter projektørlyset mod temaet 'Skovbruget som energileverandør'. Vi forsøger at komme hele vejen rundt om de mange facetter og besvare spørgsmål som:

 • Hvilket udgangspunkt har energipolitikken - hvilke energiformer satser man på, og hvad betyder det for skovbruget over den kommende trægeneration?
 • Hvor meget biomasse kan skovbruget levere - det handler om beslutningsgrundlaget for både politikere, investorer og skovbrugserhvervet?
 • Kan vi øge skovproduktion og biomasseudtag - uden at det går ud over en bæredygtig skovforvaltning?
 • Hvis vi skal sætte turbo på, hvordan gør vi det så helt konkret og hvordan ser bundlinien ud for den enkelte skovejer?
 • Hvad har skovbruget brug for fra politikerne og forskerne - for at ramme skiven rigtigt?

Vi har sammensat et hold af de mest kompetente udenbys folk, som vi kan finde. Sammen med vores egne erfarne skovbrugspraktikere, vil det give kvalificerede indlæg på højt niveau. Med konferencedeltagere fra både det politiske landskab, interesseorganisationer, energikunder og skovfolk håber vi på en meget spændende dag, hvor alle får noget med hjem.

Hvor
Auditoriet i Nupark, Nupark 51, 7500 Holstebro

Hvornår
Torsdag den 30. maj 2013 Kl. 10:00 - 15:30.

Yderligere oplysninger og program vil løbende blive opdateret på hjemmesiden.

Pris og tilmelding
Konferencen er en del af en arrangementsrække i anledning af Skovdyrkerne Vestjyllands 25 års jubilæum. Deltagelse er gratis, men tilmelding fornøden - senest den 21. maj 2013:

Tilmelding: Sekretær Tove Madsen tlf.: 96 10 10 96 eller mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ønsker du at få dit logo på vore hjemmeside?
Kontakt os og hør nærmere om dine muligheder for annoncering på vores hjemmeside