logo

Dispensation fra reglerne om sprøjtecertifikat

Miljøstyrelsen har meddelt Dansk Skoventreprenør Forening, at der nu er mulighed for at give dispensation til krav om sprøjtecertifikat til visse brugere af visse sprøjtemidler - herunder til personer, der udbringer plantebeskyttelsesmidlet Rotstop i skovbruget.
Tilladelsen til dispensation skal søges hos Miljøstyrelsen, og der er en sagsbehandlingstid på maksimalt fire uger.

Se yderligere oplysninger og betingelser for dispensation her

Eventuelle spørgsmål om dispensationsmuligheden kan stilles til Claus-Peter Clausen 72 54 45 98

EU’s Tømmerforordning EUTR forbyder ulovligt fældet træ

Den nye tømmerforordning fra EU trådte i kraft den 3.3.2013. Den forbyder handel i EU med ulovligt produceret/fældet træ. Det gælder importeret træ, såvel som træ fældet i EU.

I Danmark er det Naturstyrelsen under Miljøministeriet, som administrerer forordningen og dens indførelse. I den anledning har Naturstyrelsen gennemført 3 informationsmøder som introduktion.

En ny og meget informativ hjemmeside www.eutr.dk er oprettet af Naturstyrelsen og vil løbende informer om udviklingen.

Se mere om forordningen og hovedpunkter fra møderne her

Prissætning på tynding i nåletræ

”Snyd ikke dig selv” er overskriften på en artikel om prissætning på tyndingsindgreb i nåletræ bragt i fagbladet Skoven 4/2013. Artiklen er forfattet af en forstmand fra Skåneskogen og anbefaler timepris for den enkelte maskine. Baggrunden er viden bibragt af skovningsmaskinens apteringscomputer og relaterer til middelstammetræets størrelse, som er den vigtigste omkostningsfaktor.
Se artiklen her

Elmia Wood 5. - 8. juni 2013

Elmia Wood er Verdens største internationale skovmesse og gennemføres hvert 4. år. I 2013 den 5. – 8. juni. De ledende producenter og leverandører til skovbruget fører sig frem i skovene syd for Jönköping.
Her kan du blive opdateret på den sidste nye teknik og udvikling, som er rettet imod skovbrugets aktører. Der gennemføres verdensmesterskab i udkørsel den 7. - 8. med 2 danske deltagere.
Elmia er stedet, hvor skovfolk skaber og vedligeholder netværk. Se mere om Elmia Wood her


Billetter kan købes over internettet, så billetkøen kan springes over – billetpriser og køb her

Træmessen Ligna i Hannover: 6. – 10. maj 2013

Ligna er en meget stor messe om træ . Den gennemføres i Messecenteret i Hannover i dagene  6. – 10. maj. Messen henvender sig primært til træproducenter (skovejere), træforarbejdere (bl.a. savværker) og træforbrugere (industrien). I sagens natur er træ til energi – både som brænde og flis – også et tema på messen. Derimod ser det ikke ud til, at skovmaskiner er større tema. Se mere her

19.04.13 Skovene kan levere masser af træ og meget mere biomasse

Naturstyrelsen har netop afsluttet to projekter om Danmarks skove.

Det ene projekt, ”Perspektiver for skovenes bidrag til grøn omstilling mod en biobaseret økonomi” bekræfter skovenes store potentiale for merproduktion af træ til energi. Det vil kunne mærkes i Danmarks selvforsyning med vedvarende og fossilfri energi langt ind i fremtiden.

Det andet projekt, ”Evaluering af indsatsen for biodiversiteten i de danske skove 1992-2012”, eller ”erfaring med forskelligheden ”. Konklusionen er, at der er behov for bedre videngrundlag for at fremme indsatsen for biodiversitet (forskelligheden) i Danmarks skove.

Se Skovforeningens synspunkter  her

19.04.13 Skoventreprenørens ejendomsret til træ købt på rod

Hvordan er en skoventreprenør sikret sin ejendomsret, når han køber træ på rod og efterfølgende fælder og fliser træet?
Et relevant spørgsmål fra en skoventreprenør i en tid med bankkrise.

Artiklen er under udarbejdelse og vil blive mailet direkte til medlemmerne af DSF når den er klar.


11.04.13 Ny app til 112

Her er et nyt produkt som kan gøre det tryggere at arbejde i skovens ensomhed:

Med Danmarks officielle 112 app kan du starte et opkald til alarmcentralen og samtidig sende mobilens GPS-koordinater afsted. På den måde kan du få hjælp hurtigere.112 app'en er gratis.

App´en kan hentes gratis her: http://www.112app.dk/

Statens skove er blevet vildere

Forskere har gjort status på udviklingen i statens skove gennem de seneste 20 år, hvor naturnær skovdrift har været praktiseret. Undersøgelsen viser – ikke overraskende - at der er sket et kæmpe skift i den måde, vi driver statens skove, så der i dag er meget mere af skoven, som er forbeholdt dyr, planter og friluftsliv.

Mere overraskende betones også, at værdien af statsskovenes træproduktion er steget i den periode, hvor den mere naturnære drift er indført. Det skyldes bl.a.de effektive skovningsmaskiners indtog, og at udgiften til at plante træer er reduceret (cadeau til skoventreprenørerne!)

Se mere her

TV om skovenes energiproduktion

Træ til Energi er en samarbejdsorganisation mellem Dansk Skovforening, HedeDanmark og Skovdyrkerforeningerne.
Træ til Energi peger på fordelene for skovene og den lokale beskæftigelse, hvis der etableres et biomassebaseret kraftvarmeværk i Kolding. En henvendelse til områdets 4 borgmester har ført til et indslag i TV Syd om trekantsområdets kommende valg mellem to værker. 3 minutter inde i indslaget forklarer skovrider Paul Lillelund, Skovdyrkerforeningen Syd, om de gode konsekvenser for skovene og beskæftigelsen hvis der vælges et kraftvarmeværk baseret på lokal biomasse.

Se mere og link til TV indslaget her

Mulighed for dispensation til kørsel med skovningsmaskiner

Kører du på offentlig vej med en skovningsmaskine med en fremadrettet arm, som spærrer for det fulde udsyn, risikerer du at blive stoppet af politiet med krav om betinget frakendelse af kørekort. Der er imidlertid mulighed for at søge dispensation til den aktuelle maskine. Mogens Kjeldal, DM&E beskriver fremgangsmåden for dispensationsansøgning for specifikke maskinmodeller og vedhæfter et eksempel på en dispensation fra Trafikstyrelsen. Se mere her

Ønsker du at få dit logo på vore hjemmeside?
Kontakt os og hør nærmere om dine muligheder for annoncering på vores hjemmeside